Vamp Studio - Vampiria69 - Fotografia
  Wzór umowy
 
UMOWA

1. Zawarta pomiędzy ................................................. zwanym/ą dalej Fotografem i legitymującym/ą się dowodem osobistym ....................................... wydanym przez ...................................................................... a ......................................................... zwanym/zwaną dalej Modelem/Modelką legitymującym/ą się dowodem osobistym ....................................... wydanym przez ......................................................................
2. Umowa dotyczy zdjęć, które wykona Fotograf pozującemu/ej Modelowi/Modelce w trakcie sesji fotograficznej. Przez zdjęcia rozumie się także ich retusz i modyfikacje graficzne, których dokona Fotograf.
3. Informacje na temat czasu i miejsca sesji:
................................
......................................................................................................................................
4. Model/Modelka ponosi wszystkie koszta związane ze swym dojazdem, ubezpieczeniem, fryzjerem i makijażem.
5. Fotograf ponosi koszty materiałów graficznych, obróbki zdjęć i zobowiązuje się do przekazania Modelowi/Modelce płyty CD z wybranymi przez siebie zdjęciami z sesji w postaci cyfrowej.
6. Dopuszcza się możliwość przekazania Modelowi/Modelce zdjęć przez Internet.
7. W przypadku zdjęć plenerowych Model/Modelka Fotografowi płaci za sesję tuż po wykonaniu zdjęć.
8. W przypadku zdjęć w studio Model/Modelka wpłaca na konto bankowe Fotografa ustaloną zaliczkę na tydzień przed zaplanowaną sesją. Resztę pieniędzy Fotograf otrzymuje tuż po zakończeniu sesji. W przypadku nie pojawienia się Modela/Modelki bez uprzedniego poinformowania Fotografa minimum 24 godziny przed ustaloną godziną spotkania, zaliczka pozostaje u Fotografa jako rekompensata za stracony czas.
9. Model/Modelka ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać swe zdjęcia w celu prezentacji własnego wizerunku, a w szczególności w katalogach i na stronach internetowych mających charakter prezentacyjny.
10. Fotograf ma prawo wykorzystywać zdjęcia w celach prezentacji własnej twórczości, a w szczególności na stronach internerowych i w folderach, prospektach dotyczących własnych prac.
11. Wykorzystując zdjęcia Modela/Modelki Fotograf zobowiązuje się do wskazywania /nie wskazywania* imienia i nazwiska/pseudonimu Modela/Modelki w postaci: ...........................................................
12. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , z których jeden jest przeznaczony dla Modela/Modelki, a drugi dla Fotografa.
13. Umowa jest zawarta bezterminowo, bez możliwości jej jednostronnego zerwania.

* niepotrzebne skreślić
miejsce, data

..................................................

Model/Modelka                                                                                                                Fotograf

......................................                                                              ......................................
 
   
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja